,

Hoe herken ik een paardenmeester?

Een week in sprookjesland

Driving CajadoBegin november j.l heb ik de mogelijkheid aangenomen om een week in Zwitserland (Kleindöttingen) te verblijven op de prachtige locatie van Farmersplace. Ik was hier uitgenodigd door 5* Parelli meester-instructeur Berni Zambail om van hem te leren en assisteren bij zijn trainingen. Verder heb ik de mogelijkheid gehad met collega en 2* Katazyrna Jasinska samen te werken en overleggen. En halverwege de week, als toeschouwer, te genieten van een level 1 cursus, gegeven door 4* Adrian Heinen en zijn getalenteerde muildier.

Natuurlijk heb ik genoten van de heerlijke binnenbak, de fijne sfeer, en getalenteerde en goed opgeleide paarden van Berni en zijn overige studenten. Wat ik echter het liefst met jullie wil delen is iets dat, tijdens deze ervaring, voor mij weer is bevestigt (en dat gebeurd iedere keer in de aanwezigheid van deze, en andere, geweldige paardenmensen), en dat is dat ik jullie graag meegeef, hoe een ieder zelf een werkelijk paardenmens, een échte meester, kan herkennen.

Om het overzichtelijk te houden heb ik dit artikel in drie delen geschreven. Het tweede artikel zal over 2 weken verschijnen.

1.Liefde & inlevingsvermogen

Natuurlijk is het overduidelijk dat liefde het allereerste aspect is dat we zoeken in een werkelijke meester. Wanneer we enkel prestatie gericht zijn, en op onze eigen doelen richten, verliezen we het hart van ons paard.

Ik ben meer dan eens als razend enthousiaste toeschouwer na een demo in aanraking gekomen met de desbetreffende trainer, om dan te ontdekken dat hij, wanneer hij niet ampubliek bekeken werd, een héél ander mens was naar zijn paarden, en met schaamte weggekeken.

Er zijn een hoop trainers in de wereld die geweldige technieken kennen, veel talent en ervaring hebben, maar het gevoel missen dat nodig is om echt sámen te werken met een paard.

Een goede trainer zal zeggen: ‘Het gaat niet om de …(vul in trailer, hindernis etc.) …, het gaat om de relatie met je paard.’

Berni und ApartisTijdens mijn week in Zwitserland was ik benieuwd om Berni in zijn privé sfeer te zien met zijn paarden en ik was verbaasd over wat ik zag… Ik heb nog nooit een volwassen man zo veel affectie zien tonen naar een dier. Iedere paar minuten werd zijn paarden verteld hoe geweldig ze waren, werden ze geprezen voor wat ze goed deden, (en werd de studenten verteld ze niet voortdurend aan het hoofd te trekken en in de weg te zitten, en ze nu eens te aaien!). Hij zag het wanneer ze rust nodig hadden of juist zochten naar wat leven in de brouwerij, en gaf ze dit gewillig.

Ons paard zoekt niet naar perfectie in ons, enkel naar de wil om ons best te doen voor hem.

————————————————————————————————————-

In deel 2 van dit artikel zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Flexibel & ‘Out of the box’ denken
  • Lichtheid & Duidelijkheid (timing & eerlijkheid)
  • Geduld & Gebrek aan frustratie

Need translation? Click below to read the article in English —>

How to recognize a true Horseman?

A week in a fairytale

In the beginning of November last I took the opportunity to stay in Switserland (Kleindöttingen) for a week on the wonderful location of Farmersplace. I had been invited by 5* Parelli master instructor Berni Zambail to come and learn from him, and assist during training.

Besides that I had the opportunity to partner up with collegue and 2* instructor Katazyrna Jasinska. An extra bonus came when, halfway through the first week, I had the chance to watch a level 1 course being given by 4* Adrian Heinen and his talented mule.

Of course I have enjoyed the wonderful indoor arena, the nice atmosphere and Berni’s (and his other students’) talented and well educated horses. But what I wanted to share with you most of all is something that this experience has confirmed (and this happens any time I’m in the proximity of this one, or other wonderful horsemen) and this is that anybody should be able to recognize a true horseman, and I’d like to give you some insight into this process.

 

To keep a clear overview I wrote this article in three separate parts. The second article will go online in 2 weeks.

  1. Love & empathy

It is obvious that love should be the first and foremost aspect that we look for in a true horseman. When we are only goal-oriented and looking for good performance, we lose our horses heart.

It’s happened more than once that I came from the spectator stands after a demo, totally enthusiastic, to get in contact with the said trainer, only to then realize that when nobody is officially watching, he is a completely different person towards his horses, and I would have to look away in shame.

There are lots of trainers in the world that have wonderful techniques, a lot of talent and experience, but lack the feel that is necessary to really work together with a horse.

A good trainer will say ‘It’s not about the… (fill in trailer, jump, etc.) …, it’s about the relationship with your horse.’

During my job in Switserland I was very curious to see Berni in this more private atmosphere with his horses, and I was pleasantly surprised by what I saw. I have never seen a grown man show so much affection towards an animal.

Every couple of minutes his horses were being told they were fantatic. They were being praised for whatever they did well, and the students were being told more than once to stop pulling on their horses heads, stop being in the way, and start rubbing and praising their horses!

He was able to see when they needed a rest or when they were actually looking for some fun, and gave whatever they needed to them willingly.

Our horses do not expect us to be perfect, they are only looking for our will to try our best for them.

————————————————————————————————————-

In part two of this article the following subject will be handled:

  • Flexible & Thinking ‘out of the box’
  • Lightness & Clarity (Timing & Honesty)
  • Patience & Lack of frustration

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] maand hebben we deel 1 & deel 2 behandeld van ‘Hoe herken ik een paardenmeester’. In dit laatste artikel van de […]

Reacties zijn gesloten.