,

Help! Mijn paard kan niet vast staan! #1

Helaas hebben we deze kreet om hulp al verschillende keren gehoord, en heb ik zelf al vele paarden meegemaakt met de gewoonte om in het halster te gaan hangen en los te breken…ofwel uit angst…ofwel omdat ze gewoon wisten dat het kon… Als je dit hebt meegemaakt, weet je hoe frustrerend en gevaarlijk het kan zijn!

gallery_right_half

De Plessis paarden op hun dagelijkse poetsplaats

In dit artikel deel ik graag de 5 tips die mij keer op keer hebben geholpen deze problemen op te lossen. En als je ermee aan de slag gaat kan ik je garanderen dat het echt zal helpen. Zelfs als jouw paard dit vervelende gedrag niet vertoond…zou het jullie goed doen om de beschreven oefeningen te gebruiken om jullie meer allround te maken onder het mom van ‘wees op alles voorbereid’.

Tip 1.
Gebruik de juiste equipment. Meestal zetten we paarden vast met stalhalsters. Dit is relatief ongevaarlijk omdat dergelijke halsters kunnen breken in geval van nood (meer hierover vind je in het artikel Touwhalster VS Stalhalster). Er zijn echter gevallen waarin je zou kunnen overwegen je paard een periode met een touwhalster vast te zetten, en een van die gevallen is als het paard bewust heeft geleerd te gaan hangen, en je dus iets nodig hebt dat niet breekt en het hangen wat ongemakkelijker maakt voor hem.
Het andere aspect waar ik het over wil hebben is het touw waar je hem mee vast zet. Hoe dikker en zwaarder het touw, hoe minder snel je in de problemen komt met vast zetten. En hoe langer……hoe gemakkelijker en veiliger je hem kunt leren dat hangen niet werkt. Meer hierover volgt hieronder.

HorseChairIllusion

Een braaf paard… maar misschien niet zo’n veilige/effectieve manier om hem vast te zetten?

Tip 2.
Leer je paard effectief wijken voor constante druk. Wat ik hiermee bedoel en hoe je dit kunt doen vind je in het artikel Constante druk in theorie.
Het feit dat hij in het halster hangt betekent dat hij nog niet goed genoeg begrijpt dat WIJKEN voor druk de oplossing is, in plaats van er doorheen te drukken. Hoe beter hij dit leert hoe minder problemen je zult hebben.

Tip 3.
Oefen je paard om te gaan met de dingen in zijn directe omgeving. Als het hangen en lostrekken te maken heeft met angst of zenuwen is het belangrijk je paard te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen met de dingen in zijn omgeving. Ga met hem oefenen!
Terwijl hij op zijn plek staat kun je hem helpen oke te zijn met wapperende plastic zakken, zijltjes die langsglijden, andere paarden die langslopen, muziek en kruiwagens.
Onthoud dat paarden vluchtdieren, en daardoor claustrofobisch zijn, en sommige dingen zijn dus niet eng als ze los staan, maar wanneer ze ‘opgesloten’ zijn wordt het ineens een big deal. Help je paard hiermee om te gaan op een effectieve, vriendelijke manier (en verbeter hierdoor je relatie nog ook!). Meer over het verbeteren van het zelfvertrouwen van je paard vind je in het artikel Relax & chill met mij.

Tip 4.
Help je paard geduldiger te worden. Als je eenmaal op het punt gekomen bent dat je paard veilig en vrij kalm een poosje stil kan staan, wordt het tijd om hem te leren dit gedurende langere perioden aan te kunnen. Intussen is dit meteen een goede oefening voor de trailer. Vind een veilig plek om hem een poos neer te zetten, waar hij zichzelf niet in de problemen kan brengen, en oefen met hem om daar langere perioden stil staan: de eerste keer bijv. 5 minuten voordat je hem weghaalt, de tweede keer 10, de derde keer 20 etc. (Onthoud: honden bind je laag bij de grond vast, paarden HOOG!)
Wat je ook kunt doen is in de buurt blijven en het timen; je laat je paard een poos vaststaan ondanks dat hij misschien wat draait of schraapt, het moment dat hij even geduldig blijft stilstaan maak je hem los en ga je wat anders doen.

—> Lees hier Deel 2 van dit artikel

Need translation? Click below to read the article in English—>

Help! My horse can’t stand tied! #1

Unfortunately we’ve heard this cry for help many times already. Over the years I’ve met a lot of horses that had the habit of hanging in their halters or breaking loose… whether it was because of fear…or just because they knew they could. If you’ve experienced this you know how frustrating and dangerous it can be!

In this article I’d like to share 5 Tips that have helped me, time and time again, to solve these problems. If you start using them I can guarantee that they’ll help. Even if your horse doesn’t have these horrible habits it would do you both good to practice the exercises to make yourselves more allround within the theme of ‘be prepared for anything’.

Tip 1.
Use the right equipment. Usually we tie horses with regular stable halters. This is relatively safe because these halters can break in an emergency (you’ll find more info about halters in the article …….).
There are certain situations where you might want to consider using a rope halter to tie your horse for a certain period of time. One of these circumstances might be if your horse has learned how to start hanging in the halter; here you might need a halter that won’t break so that he’ll learn that hanging in the halter doesn’t bring him a solution.
The other aspect I want to talk about is the rope you use for tying. The thicker and heavier the rope, the harder it would be to get into trouble with tying. And the longer…. The easier and safer you can help him discover that hanging in the rope doesn’t work.

Tip 2.
Teach your horse to yield from constant pressure, or follow a feel. (What I mean by this is described in the article …..).
The fact that your horse is hanging in the halter means that he doesn’t really understand that YIELDING from pressure is the solution, instead of pushing against it (or leaning into it). The better he’ll understand this, the less problems you’ll have.

Tip 3.
Practice helping your horse to deal with different things in his direct surroundings. If the breaking loose or hanging in the halter has something to do with fear or his nervousness it’s important to help your horse develop confidence in lots of different things that he might encounter while standing tied.
So just start practicing!
While he’s standing still you can help him be okay with waving plastic bags, tarps floating by, other horses passing behind him, music or wheelbarrows.
Just remember that horses are flight animals, which means they’re claustrophobic, and some things might not be scary when they’re just happy in the pasture, but might look life threatening to them when they’re tied up because there’s no way to flee.
Help your horse deal with this in an effective, friendly manor (and at the same time you’ll even improve his confidence in you!). You can find more about improving your horses confidence in the article Relax & Chill with me………

Tip 4.
Help your horse grow his patience. When you’ve come to the point where you can safely and calmly tie your horse for a little while, it’s time to start teaching him to stand quietly for longer periods of time. At the same time this will be a good exercise for future trailerloading.
Find a safe spot to tie him for a while where he can’t get himself into trouble and practice with him to stand tied for longer periods of time: first time 5 minutes before
you untie him, then 10 minutes, then 20 etc. for example. (Remember: You dogs low to the ground, and horses up HIGH!)
You could also stay close by and time him: just leave him tied for a little while, even though he might paw or turn a bit. The moment that he stands quietly for a little longer, you untie him and take him away to do something else.

—> Read Part 2 of this article here