,

De kracht van simulaties

We hebben vaak gemerkt dat Natural-Horsemanship en ‘grondwerk’ vaak met elkaar in verband worden gebracht. De reden hiervoor is niet, zoals velen denken, dat Natural-Horsemanship automatisch betekent dat je net zoveel tijd op de grond besteed als in het zadel. Het is waar dat veel NH’ers behoorlijk wat uren op de grond besteden, maar zeker in de professionele kringen is hier een achterliggende reden voor naast het feit dat het gemakkelijker is om een relatie op te bouwen met je paard op de grond. De achterliggende reden is dat deze professionals de kracht kennen van een goede simulatie.

horse simulator

Het eerste wat wikipedia kon verzinnen voor ‘Simulatie’

Wikipedia geeft momenteel de volgende definitie van het woord simulatie:
‘’Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.’’
En in het Nederlands? Simpel uitgelegd betekent het dus dat je ‘doet alsof’. Zo kun je het rijden simuleren vanaf de grond, kun je de trailer na doen met een stal of wasplaats en kun je doen alsof je buiten rijdt wanneer je in de wei rijdt met behulp van bepaalde obstakels.

Wat kan een simulatie voor jou doen?
Een simulatie heeft vaak de volgende voordelen:
1. Je krijgt de kans de oefening op een veilige manier uit te proberen (vanaf de grond val je er moeilijk af!) en in te schatten hoe de oefening in het echt zal verlopen (als de simulatie maar voor 70% goed loopt, kun je er vanuit gaan dat je in de echte situatie maar zo’n 50% zult halen)
2. Je krijgt de kans om je paard de oefening duidelijker uit te leggen (met minder stress van jullie beiden)
3. Tegen de tijd dat je ná de simulatie aan het echte werk begint, hebben jullie in zekere zin al beiden ervaring met de oefening en zal het gemakkelijker zijn en soepeler verlopen
4. Je krijgt zelf de kans om ‘droog’ te oefenen en goed te worden voordat je je paard confronteerd (zo hoef je hem niet te verpesten!)

DSC00456

Elvira & Vari vrolijk aan het simuleren.

Voorbeeld:
Enkele weken geleden ben ik aan een nieuwe relatie begonnen met een knappe vent genaamd Varox (zie foto). Dit heerlijke paard kwam van een liefdevolle eigenaresse maar had in voorgaande jaren enkele vervelende gewoonten aangeleerd met als voornaamste ‘uitdaging’ het feit dat hij zich los trok, zowel aan de longe als onder het zadel (niet willen stoppen, en rennen en bokken wanneer men hem probeerde te stoppen). Dit zorgde er helaas voor dat een van zijn laatste opties het slachthuis was.
Na een korte check of hij geschikt zou zijn voor onze doeleinden en enkele ritjes waarbij we weinig van hem vroegen en hem de kans gaven te wennen aan zijn nieuwe thuis situatie, zijn we begonnen met de simulaties; en wel tientallen!
Allereerst zijn we in kleine ruimtes begonnen om hem het patroon aan te leren dat hij bij ons blijft (i.p.v los te trekken), later werden de ruimtes steeds groter, de touwen langer en het tempo hoger.
Omdat we weten dat het lostrekken komt vanwege een onbegrip dat hij heeft voor vaste druk hebben we er veel tijd in gestoken om hem vanaf de grond te leren om te reageren op druk op het halster zodat hij leerde om hiervan te wijken (i.p.v er tegenin te gaan).
Op het moment dat ik nu dus in het zadel zit is er bij Vari al een patroon dat hem verteld dat als er druk komt op het halster, hij ervoor wijkt. Dit heeft een gigantisch verschil gemaakt voor mijn eigen veiligheid en plezier en voor zijn ontspanning.

Ga deze week eens na tegen welke uitdagingen jij aanloopt met je paard en hoe je deze real-life situatie door middel van een simulatie en een beetje tijd misschien wel veel soepeler kunt laten verlopen!

—>Kom vooral hier eens terug om je ervaring te delen, en natuurlijk de dingen waar je tegenaan loopt zodat we met je mee kunnen denken!

P.S Ben jij klaar voor wat mega gave simulaties om je vaardigheden te oefenen met andere gelijkgestemden? Geef je nog vóór 30 juni op om de ‘Early Horse’ korting te krijgen voor de NH Experience 2014!

Need translation? Click below to read the article in English—>

The power of simulations

We’ve noticed that Natural-Horsemanship and ‘groundwork’ get linked a lot. The reason is not that, like many people think, Natural-Horsemanship automatically means that you spend as much time on the ground as you do in the saddle. It’s true that most Natural-Horsemanship practicing students spend a good deal of time on the ground but especially in professional circles there is a purpose behind this next to the fact that it’s easier to build a good relationship with your horse from the ground. The reason is that these professionals know the power of a good simulation.

Wikipedia offers the following definitions of the word ‘simulation’:
‘A simulation is an imitation of reality, in a lot of cases with the help of a model of that reality. A simulation is a dynamic process. From a certain position a simulation shows how this situation changes and develops in time. The model offers the ‘rules’ by which this change may take place.

And in English? Simply put it means that you ‘pretend’. You can actually simulate riding your horse from the ground, simulate loading your horse into a trailer by using a trailer or shower and simulate trailriding safely indoors with certain obstacles.

What can a simulation do for you?
A simulation usually has the following benefits:
1. You get the chance to do the exercise from a safe position (it’s hard to fall from your horses back when you’re already on the ground!) and estimate how the exercise will go in reality (if the simulation go’s well for about 70%, you can assume you’ll get about 50% or less in reality).
2. You get a change to explain the exercise to your horse in a clear way (with less stress for the both of you).
3. By the time that you start the real work after the simulation you’ve both already gotten a certain amount of experience and the real thing will go a lot smoother.
4. You get the chance to practice ‘dry’ and get good before you confront your horse (this way you don’t have to ruin him!).

For example:
In januari 2014 I started a new relationship with a good looking guy named Varox (see picture above). This handsome horse came from a loving owner but over the years he had learned certain nasty habits. The most prominent of these was the fact that he’d learned to pull loose, both on the ground and under saddle (not wanting to stop and run and buck when someone tried to stop or turn him). This made sure that one of his last options was the slaughterhouse.

After a short check if he could be qualified for our purposes and a couple of rides during which I didn’t ask a lot of him and gave him a chance to get used to his new home, I started doing simulations with him….lots of them!
First of all I started playing with him in smaller arena’s to teach him the pattern of sticking with me (instead of pulling loose and running off), these spaces got bigger, the ropes longer and the speed higher.
Because we know that pulling loose had a lot to do with his incomprehension of what ‘steady pressure’ means I spent a lot of time teaching him to yield from steady pressure on the halter from the ground (instead of pushing into it or breaking away from it).
So when I later got into the saddle Varox already had the pattern in his mind telling him to yield from pressure when he feels it on his halter. This has made a huge difference for my own safety and fun while riding, and his relaxation under saddle.

I dare you this week to look at the challenges you have with your horse and see how you can make these real-life situations go smoother by a bit of time and a good simulation!

—>Don’t forget to come back here and let us know what you’re dealing with so we can help each other figure out how to deal with it.