1 ding tegelijk, graag…?

Is het je weleens opgevallen hoe ingewikkeld en frustrerend ‘reguliere’ rijlessen vaak zijn voor de ruiter? Wist je dat dit grotendeels komt door het feit dat de instructeur van je verwacht dat je van alles tegelijk doet? Denk bijvoorbeeld eens aan wijken in draf waarbij er van je wordt verwacht dat je; 1. Je paard verzameld 2. Je paard in draf houdt en 3. De zijgang ook nog correct uitvoert.

gentleman

Berni Zambail & Gentleman

Natuurlijk  klinkt dit in eerste instantie niet zo gek. Als je je aan het klaarmaken bent voor een dressuurproef zal je dit uiteindelijk ook allemaal moeten kunnen uitvoeren….oh nee….wacht….jullie zullen dit SAMEN moeten kunnen uitvoeren…oh ja, dat was het 🙂

Wist je dat ik vroeger een gruwelijke hekel had aan mijn dressuurlessen? Inmiddels weet ik dat dit niet komt omdat ik een hekel had aan dressuur zelf, aan de oefeningen, het gevoel of het doel van goede dressuur. Inmiddels weet ik dat ik een hekel had aan het feit dat ik vaak in het duister werd gelaten als ik wilde weten waarom ik een specifieke hulp moest geven en hoe, en hoe lang, en waar precies, en vooral…. Wanneer ik met die hulp moest stoppen. Er werd mij niet geleerd hoe ik SAMEN met mijn paard kon ‘dressuren’; er werd mij geleerd hoe ik mijn paard moest micro-managen; hoe ik goed aan de touwtjes van mijn 600-kilo marionet moest trekken.

Ik leerde niet bovenstaande onderdelen onafhankelijk van elkaar beheersen…. En mijn paard ook niet.

Ik weet nu hoe het wel SAMEN kan. En ik hoop dat je dit mee neemt naar je volgende rit want het maakt het verschil tussen een paard dat zich gedwongen en rond gebaasd voelt (ook al doe je het op een vriendelijke manier), en een paard dat begrijpt wat je wilt, en het vrijwillig aanbiedt.
De truc is dit: vraag 1 ding tegelijk……en wacht tot je paard de stukjes zelf aan elkaar plakt tot 1 geheel….

Als voorbeeld zullen we nogmaals het wijken in draf gebruiken. Waar bestond die o.a. ook alweer uit?

 1. Een voorwaartse draf
 2. De zijgang
 3. Een ontspannen en verzamelde houding

Er vanuit gaande dat je al deze oefeningen eerst apart hebt geoefend en jij en je paard ze beiden duidelijk beheersen is de volgende stap om er 2 te gaan afwisselen. Neem bijvoorbeeld de eerste twee.
Maar let op! Je gaat niet afdwingen dat je paard ze beiden vast houd. In plaats daarvan vraag je hem ze gewoon steeds af te wisselen. Dat gaat waarschijnlijk ongeveer zo:

 • Je draaft aan. Dat gaat goed.
 • Je vraagt in draf je paard om te wijken, en…… hij valt terug in stap.
 • Je raakt niet gefrustreerd; dit kon je verwachten. Maar je blijft het wijken vragen totdat het goed gaat in stap.
 • Zodra het wijken goed gaat, ga je weer naar de draf.
 • Zodra de draf goed gaat, vraag je weer voor het wijken. Je paard valt terug, je houdt vol, en….
 • Draaft gewoon weer aan zodra het wijken lukt
IMG_3436

Elvira Noot & Indy

Begin je het te snappen? Blijf rustig en consequent en al snel zal je paard zijn eerste 2 stappen tijdens het wijken de draf vasthouden voordat hij terug valt. En dan 3 stappen, en uiteindelijk is hij in staat om het beide tegelijk te doen. Als dat fantastisch gaat kun je een nieuw ingrediënt toevoegen zoals de verzamelde houding als jullie daar klaar voor zijn.

Net als wij is ons paard zowel fysiek als mentaal niet in staat om 2 volledig nieuwe dingen tegelijk te doen.
Het is net zoals toen je leerde fietsen: Eerst had je zijwieltjes, hield papa je vast en hoefde je je alleen op het trappen te concentreren. Ging dat goed, dan pas liet hij je ook sturen. En pas wanneer dat beiden goed ging en je kon met vol vertrouwen fietsen, kwamen de zijwieltjes eraf en ging je stapje voor stapje alles samen voegen.

Geef je paard ook de kans om dingen stapje voor stapje zelf uit te vogelen.
Doe dit dus ook tijdens je training; bekijk uit welke ingrediënten je oefening bestaat. Werk om de beurt aan al deze ingrediënten apart tot ze goed zijn. En begin ze daarna langzaamaan 1 voor 1 samen te voegen……..en wees niet bang een stapje terug te doen als het teveel was! Je paard zal het zelf aangeven.

Need translation? Click below to read the article in English—>

1 thing at a time, please…?

Have you ever noticed how complicated and frustrating ‘regular’ horse riding lessons usually are for the rider? Did you know that a big reason for this is the fact that the instructor mostly expects a lot of different things from you at the same time? Think, for instance, about the leg yield at the trot where you are expect to; 1. Collect your horse, 2. Keep your horse at the trot and 3. Perform the leg yield correctly.

Naturally in the end it shouldn’t be a crazy idea to perform all these at the same time. If you’re training for a show you will have to be able to perform these all in the end anyway…. oh no…wait… you will have to be able to perform them TOGETHER… oh right, that was it 🙂

Did you know that I used to have a great revulsion for my dressage lessons? By now I’ve figured out that this wasn’t because I hated dressage, the excercises, the feeling of it or the goal of good dressage. Now I know that I hated the fact that usually nobody ever told me why I had to give certain cue’s or how, when, where and even more importantly…when I should quit giving those cue’s. I wasn’t taught how I could do dressage TOGETHER with my horse; I was taught how to micro-manage; how I could correctly pull the strings of my 600-kilo puppet.

I never learned how to control the above excercises seperatly…. and neither did my horse.

By now I do know how to do it TOGETHER with my horse and I hope that you will take these lessons into consideration during your next rides because they can make the difference between a horse that feels pushed and forced (even though you may be pushing in a very friendly way), and a horse that understand what you want and offers it willingly.

The big tric is this: ask just 1 thing at a time…..and wait until your horse glues the pieces together himself. As an example we will use leg yielding at the trot again. What were those pieces again?

 1. A forward trot
 2. The leg yield
 3. A relaxed and collected posture

Assuming that you’ve played with all these exercises seperatly first and that you and your horse both master them, the next step will be to start alternating between two of them. Take the first two for example. But watch out: you are not going to force your horse to keep them both up at the same time. Instead you will just ask him to switch between the two until he figures it out himself. This will probably look a lot like this:

 • You go into the trot. This go’s well.
 • You ask your horse, still trotting, for the leg yield, and… hij falls back to the walk.
 • You don’t get frustrated; you we’re expecting this. Instead you keep asking for the leg yield until it go’s well at the walk.
 • As soon as the leg yield go’s well, you ask for the trot again.
 • As soon as you’ve got a good trot again, you ask for the leg yield. Your horse loses the trot but you keep asking for the leg yield until you’ve got it, and….
 • Then you ask for the trot again

Do you get it? Keep calm and consistent and pretty soon your horse will keep trotting for two whole strides while doing the leg yield before he walks. And then he’ll get three strides, and eventually he’ll be able to do both things at the same time. And when this go’s great, you can start adding a new ingredient like his posture, if that’s what you’re both ready for.

We are not physically or mentally capable of learning two completely new things at the same time…and neither are our horses.
It’s just like learning how to ride a bike: First you had sidewheels, daddy held you and the only thing you needed to concentrate on was peddling. When that went well, daddy would let you go and have you control the steering wheel. And only when that went great did he let you go out without sidewheels so you could learn to put them all three together.

Give your horse the chance to learn things a step at a time and figure them out on his own.
Do this during your training; check what components your excercises consists off. Play with them seperately until they’re good. Then start putting them together one by one…. and don’t be afraid to take a step back if it was too much for either of you! Your horse will tell you when it was too much.