Relax & chill met mij

Zoals beloofd volgt nu het derde en laatste deel van de reeks 4 begrippen om de ruitersport te veranderen.

In de vorige 2 artikelen hebben we het gehad over de twee meest effectieve manieren waarop we ons paard kunnen vragen om te wijken voor druk (Constante– & Energetische druk). Hiermee verkrijg je een zekere mate van ‘respect’ zoals wij dat noemen in de mensenwereld.
In dit artikel willen we het hebben over de tegenhanger van ‘respect’ namelijk vertrouwen.
Maar wat betekent dit vertrouwen nu? Als we het over mensen hebben zijn de volgende aspecten een belangrijk deel van de definitie van ‘vertrouwen’:

  • Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
  • Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan.
  • Verwachting van een persoon dat wie hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.
  •  Geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem verwacht.

1240146_239115649577036_515916778_nIn onze relatie met paarden hoort het eigenlijk niet veel anders te zijn. Natuurlijk is het voor een paard net zo belangrijk dat we consequent en duidelijk kunnen zijn wanneer we hem vragen te wijken (doen we dit niet, zal hij zich ook niet afhankelijk opstellen naar ons). Maar de tegenhanger van deze ‘respect’-oefeningen moeten we absoluut niet vergeten. Sterker nog, wij geloven dat deze oefeningen de basis vormen van je relatie met je paard en koste wat kost in stand gehouden moeten worden. Verlies je namelijk het vertrouwen? Dan veranderd ‘respect’ ineens in angst!

Dus hoe krijg je nu rust & vertrouwen in je relatie met je paard? En wat betekent het voor je dagelijks leven?
De belangrijkste boodschap die we je mee willen geven bij dit begrip is het volgende: er moet tijdens iedere trainingsessie die je hebt met je paard een of meerdere momenten zijn waarop je duidelijk naar je paard kunt communiceren : ‘Relax & chill met mij’ oftewel: ‘Ontspan je & rust uit want op het moment verwacht ik niks van je’. Van jou vereist dit dat jij hetzelfde doet in je lichaamshouding en je energie.

Dit heeft te maken met het onderste punt van de bovenstaande beschrijving van vertrouwen, namelijk: het geloof dat wij zullen doen wat ons paard van ons verwacht. Dit betekent niet dat je de rest van je leven dezelfde oefeningen moet blijven doen en je paard nooit mag verassen. Maar het betekent wel dat je niet tegen je paard moet proberen te liegen met je lichaamshouding & energie.
Wanneer je dus je paard vraagt te ontspannen, moet jouw houding dat uitstralen: jij moet ontspannen en rustig zijn. Er staat immers ‘Chill MET MIJ’.

De volgende oefening helpt enorm om jezelf en je paard te leren je op deze manier met elkaar te gaan synchroniseren:
Stap 1: Ga voor je paard staan, hem genoeg ruimte gevend aan het touw
Stap 2: Gebruik een stick, zweep, touw of stok & plastic zakje en zwaai hiermee rustig over je hoofd heen en weer in een rustig ritme.
Stap 3: Blijf rustig zwaaien totdat je paard de eerste tekenen van ontspanning laat zien (hoofd laag, likken, briesen, zuchten, gapen, en stil staan uiteraard!)
Stap 4: Zodra je paard een van deze symptomen laat zien stop je volledig met je beweging!

Tips voor succes:IMG_6612
* Voordat je begint check je bij jezelf het volgende: ben ik zelf wel ontspannen? (Overdrijf om het jezelf te leren: zet een been op rust, laat je schouders wat hangen, glimlach, kijk niet direct naar je paard, zucht een keer en adem rustig).
* Kan je paard de langzame beweging van de stick niet aan? Is het hem teveel en dreigt het een heel drama te worden? Ga niet met hem in gevecht maar accepteer dat wat je van hem vroeg nog teveel was. Neem een stapje terug: maak je beweging kleiner, doe hem achter je rug i.pv van voor je, of neem nog meer afstand van je paard.
* Begin de oefening met je rug naar de muur; op deze manier kan je paard geen eindeloze rondjes om je heen gaan lopen en zal hij eerder snappen dat hij mag stilstaan.
* Snapt je paard de oefening? Ga hem de komende dagen interessanter maken: gebruik andere objecten, maak je bewegingen groter of met meer geluid of ga hem aanraken met vreemde objecten. Leer hem dat al die dingen hem niet zullen deren want als jij ontspannen bent, mag hij het ook zijn!

De sleutels zijn net als bij andere oefeningen: rustig beginnen, met je houding aangeven wat je van je paard verwacht, en stoppen zodra hij een poging de goede richting op doet.

Need translation? Click below to read the article in English—>

Relax with me & don’t worry

As promised, below you’ll find the third and last article of the ‘4 Concepts to change the Equestrian world’ series.

In the last 2 articles we’ve discussed the two most effective ways to ask our horses to yield from pressure (rhythmic & steady pressure). By using these strategies you can earn a certain amount of ‘respect’ as we like to call that in our human language.

In this article I want to talk about the counterpart to this ‘respect’ namely ‘trust or confidence’. But what does trust mean? When we talk about people and trust we like to use the following aspects in our definition:

  • Willingness to be dependent of another person or group and their choices.
  • Believing that the other will be fair or that something will go right
  • The expectation that the person we trust will act in a way that won’t harm us. Knowing we put ourselves in a risky position when the other decides to betray us
  •  Believing the other will do what we expect of them

In the relationship with our horses this actually shouldn’t be a whole lot different. Of course it’s just as important to our horses that we can be consistent and clear when we ask him to do something (if we don’t, he also wouldn’t want to depend on us). But the counterpart to this respect and it’s yielding from pressure exercises is just as important. Actually we believe that the following trust exercises are the foundation of the relationship with our horses and we should do whatever it takes to keep these in order. Because as soon as you lose the trust and confidence of your horse, ‘respect’ suddenly turns into fear!

So how do we gain our horses trust & confidence? And what does trust and relaxation mean in your daily horse life?
The most important message we want to deliver when we talk about this concept is the following: during every single training session you have with your horse there has to be a moment or more where you communicate clearly to your horse: ‘Relax & don’t worry’ or ‘Relax and chill out because at the moment I don’t expect anything else from you.’ This means you need to do the same in your posture and energy.

This has a lot to do with the last part of the explanation about trust: the belief that we will do what is expected of us. This doesn’t mean that you should do the same exercises the rest of your life or that you can never surprise your horse. But it means that you don’t lie to your horse through your body language & energy.
So when you ask your horse to relax, your posture should do the same; you should be relaxed and calm. Wanneer je dus je paard vraagt te ontspannen, moet jouw houding dat uitstralen: jij moet ontspannen en rustig zijn. That’s why it says ‘relax WITH ME’.

The following exercise will help you and your horse a whole lot to get synchronized:
Step 1: Stand in front of your horse, giving him enough rope
Step 2: Use the stick, crop, rope, or stick with plastic bag attached and wave it across your head from side to side softly in a nice rhythm.
Step 3: Keep softly waving it around until your horse shows the first signs of relaxation (head low, licking his lips, chewing, blowing out, yawning, sighing, standing still etc.).
Step 4: As soon as your horse shows any of these signs you immediately stop your movement (reward relaxation).

Tips for succes:
* Before you start the exercise you ask yourself if you’re actually relaxed yourself. (Exaggerate to teach: cock a leg, relax your shoulders, smile, don’t look directly at your horse, sigh and breathe).
* If your horse can’t handle the soft movement of the stick, it’s too much for him and it’s going to become a drama then don’t fight him but accept that you’ve asked too much. Take a step back: make the movement a lot smaller, move it behind your back or give your horse some more space away from you.
* Start the exercise with your back against the wall: this way your horse won’t be able to run endless circles around you and it will be easier for him to undertand that he’s allowed to stand still and relax.
* If your horse understands the exercise than start making it more interesting by: using other objects, making your movements bigger, faster or more noisy or start touching him with strange objects (tarps, balls umbrella’s etc). Teach him that those things won’t hurt him; he can trust you because you’re relaxed and so he can too!

The keys to succes are the same as with the other exercises: start softly, indicate with your posture and energy what you expect and quit as soon as your horse tries