,

Hoe herken ik een paardenmeester? #2

Vorige keer hebben we het gehad over het aller eerste aspect waar je naar zoekt in een echte paardenmeester. Klik hier<— om dit ook te ontdekken.

In dit artikel zet ik nog 2 andere essentiële eigenschappen kort uiteen, zodat ook jij kunt weten of je met een professional of een prutser te maken hebt!

 Geduld

Jij hebt vast weleens, net als ik, meegemaakt dat er een ‘professionele’ trainer op stal werd uitgenodigd om een paard te ‘fiksen’, zoals bijvoorbeeld bij het trailerladen. Dit begint meestal op vriendelijke, kalme wijze. De standaard trucjes worden uitgeprobeerd; er wordt geprobeerd het paard te lokken, erin te trekken, achteruit erop te zetten, hem te duwen. Na een poos worden de wat creatievere systemen uit de kast gehaald; het paard wordt geblinddoekt, er wordt een tweede paard in de trailer gezet, er wordt een hek achter hem gesloten. Maar uiteindelijk, wanneer ook dit allemaal weinig resultaat oplevert, verandert de algemene houding in ‘Hij moet, en hij zal…’. Het moment waarop men het geduld verliest, en soms zelfs overgaat op grof geweld.

LindaParelli

Grappig genoeg zorgt deze frustratie er praktisch altijd voor dat het probleem alleen maar erger wordt.

Waarom? De kuddeleider is kalm, berekenend en houd daardoor iedereen veilig. Wanneer wij als ‘kuddeleider’ gefrustreerd raken en onze kalmte verliezen, hebben we tegelijk onze leiding verloren en zal ons paard ons niet meer vertrouwen.

Zowel in training met paarden als talloze andere dieren, en zelfs kinderen, is het volgende gezegde goud waard: ‘Neem de tijd die het kost, en het kost minder tijd.’

Geduld is de sleutel tot succes. En heeft deze ‘meester’ het niet? Denk er dan nog eens over na of dit de persoon is wiens hulp je wilt.

Eerlijkheidadrian heinen

Nu je weet dat je trainer een hart voor paarden heeft, en zijn geduld gemakkelijk bewaard, zul je moeten ontdekken of hij ook eerlijk is naar zijn paarden.

Veel van ons hebben vroeger weleens gehoord dat we ‘te vriendelijk’ zijn voor ons paard, dat we ‘softies’ zijn, en geloof het of niet; veel van ons zijn hier ooit trots op geweest! Natuurlijk willen we liever horen dat we te zacht zijn dan te hard, maar wat we hierdoor vaak vergeten is dat paarden een sterke behoefte hebben aan duidelijkheid.

Een echte meester is eerlijk en consequent. Dit betekent dat wanneer hij iets van zijn paard vraagt, hij het meent, en niet zal zeggen ‘ach, laat ook maar’. De kuddeleider moet altijd een consequent paard zijn. De natuur is hard, en paarden (en mensen!) die niet doorpakken in wat ze vragen, worden als zwak gezien.

Een echte meester heeft tijdens de gehele training een specifiek doel voor ogen, en zal zich uiteindelijk niet laten afleiden.

Bekijk de training van je instructeur eens om te zien of je hem erop kunt betrappen dat hij zich laat afleiden. Meent hij wat hij zegt? Zie je dat zijn paard alles wat hij vraagt ervaart als duidelijk, of raakt het paard juist in de war?

De ervaring laat zien dat echte meesters soms streng, of veeleisend kunnen zijn maar dat het paard dit kan hebben omdat hij alle drie de bovenstaande eigenschappen bezit en het in balans brengt.

Je hebt vast weleens de uitspraak ‘Een paard liegt niet’ gehoord? Een echte paard(enman) dus ook niet!

Wat zijn volgens jou eigenschappen die een echte paardenmeester ook behoort te bezitten?

Need translation? Click below to read the article in English—>

How to recognize a true Horseman? #2

 

Last time we spoke about the first aspect that you look for in a true horseman.

In this article we will talk about two other essential characteristics so you will also be able to know if you’re dealing with a professional or a botcher!

 

Patience

I’m sure, at one time or another, like me, you’ve seen a ‘professional’ trainer invited to come and ‘fix’ a horse with, for example, a trailer loading problem. This usually starts in a fairly friendly, calm manner. The standard tricks are tried; trying to lure the horse into the trailer, trying to pull him in, trying to back him into it or pushing him.
After a while the more creative methods are explored; blindfolding the horse, putting a befriended horse in the trailer to lure him, closing a gait or longe-line behind him. But in the end, when even this doesn’t give the wanted results, there is usually a complete change of attitude to the ‘He must and he will…’ This is the point where patience flies out the door, and people sometimes even refer to violence.

Funnily enough this frustration almost always only makes the problem worse. Why? Because the herdleader is calm, rational and able to keep everyone safe because of it. When we, the ‘herdleader’, get frustrated and lose our cool, we lose our leadership at the same time and our horse will stop putting his trust in us.

Just as in training with other animals, or even with children, the following saying is true about horses: ‘Take the time it takes, and it takes less time.’
Patience is the key to success here. And if this ‘horseman’ doesn’t have it…then you might want to think twice about asking this trainers help.

Honesty / Fairness

Now that you know that your trainer has heart for horses and has no trouble staying patient, you will have to discover if he is also fair towards his horses.

If you’re reading this article, there’s a big chance that someone, sometime has told you that you’re ‘too friendly’ towards your horses; you’re a ‘softy’. And believe it or not; a lot of people have been proud of this! Of course we would rather hear that we’re ‘too soft’ instead of ‘too hard’, but what we tend to forget is that horses have a strong need for clarity.

A true horseman is fair and consistent. This means that whenever he asks something from his horse he means it, and he won’t tell the horse ‘oh well, never mind…’. The herdleader needs to always be a consistent horse. Mother nature is tough and horses (and people!) that don’t follow through in what they ask for, will be seen as weak.
A true horseman always has a specific goal in mind when communicating with his horse, and will not let himself be distracted in the long run.

Now look at your instructors training and see if you can catch them in getting distracted. Does he mean what he says? Can you tell if his horse experiences the things that he asks as clear, or does the horse get confused a lot?
Real life shows that true horseman sometimes need to be precise and demanding but the horse can handle it because his trainer has all three of the above characteristics and puts them in the right balance.
I’m sure you’ve heard the saying ‘A horse doesn’t lie’? Well…. Neither does a horse-man!

So what do you think are other aspects that should be visible in a true horseman?