Grondwerk: doel of hulpmiddel?

We merken dat er nog steeds vaak misverstanden ontstaan over het doel van grondwerk. Over het algemeen wordt Natural-Horsemanship automatisch in verband gebracht met grondwerk. Dit is natuurlijk onzin want grondwerk is een ontzettend breed begrip, denk maar eens aan de volgende dingen: vrijheidsdressuur, longeren, lange lijnen werk, rechtrichten, trainen in vrijheid (WIFI) maar ook het trekken van een slee kan als grondwerk worden gezien.
Natural-Horsemanship aan de andere kant maakt zeer zeker veel gebruik van grondwerk, maar houdt veel meer dan dat in. Heel simpel gezegd houd het in dat je alles wat je doet op een zo vriendelijke en natuurlijk mogelijke wijze voor je paard uitvoert, gebruikmakend van psychologie en je kennis over de instincten en leerwijze van het paard.

IMG_6575Dus wat is nu het doel van het grondwerk waar wij het over hebben bij Natural-Horsemanship?
Er zijn een aantal doelen die we kunnen hebben wanneer we onze sessie beginnen met grondwerk:

 • Een warming-up voor fysiek zwaardere oefeningen
 • Een warming-up om een connectie te krijgen met je paard en te zien of hij kalm genoeg is om verder te gaan: zorg ervoor dat hij klaar is om nieuwe dingen van/met ons te leren. Gebruikt hij die rationele hersenhelft en is hij geïnteresseerd?
 • Een check-up om te zien hoe licht je paard reageert op je hulpen: reageert hij respectvol zonder bang te zijn?
 • Voorbereiding: wanneer je paard bepaalde oefeningen vanaf de grond begrijpt, is het een eitje vanuit het zadel!
 • Afwisseling & allrounding: met grondwerk zul je je paard afwisseling kunnen bieden van de dagelijkse rij-routine. Gebruik opstakels, een nieuwe locatie of speel in de buurt van andere paarden om jezelf uit te dagen. Grondwerk is ideaal om ervoor te zorgen dat je paard zich blijft ontwikkelen. Want stilstaan = achteruitgaan. Op hoe meer verschillende vlakken jij en je paard je ontwikkelen, hoe minder hij gestressed zal raken van nieuwe situaties en oefeningen.
 • Stress naar ontspanning: in de meeste gevallen is het gemakkelijker voor ons paard om zich te herfocussen en te ontspannen wanneer we op de grond staan om hem daarbij te helpen. Zo kan hij onze lichaamstaal beter lezen en dit is een meer natuurlijke plaats voor een kuddegenoot of kuddeleider dan op zijn rug. 🙂

Heb je dus een bepaald doel voor ogen tijdens een uurtje training? Begin dan met een korte warming-up vanaf de grond. Afhankelijk van het niveau van jou en je paard, je situatie en met welk been hij uit bed is gestapt vandaag kan dat verschillen van 5 tot 60 minuten. (*Duurt het werkelijk zo’n 60 minuten zul je erbij stil moeten staan dat deze warming-up dus al zo heftig was dat je het vandaag misschien beter hierbij kunt laten en eindigen op een goed moment.)
IMG_7412

Doe je warming up en check de volgende dingen:

 1. Is mijn paard kalm & geïnteresseerd?
 2. Reageert hij licht op mijn hulpen?
 3. Hebben we een connectie? (Is hij op mij gefocust, hoort hij me en is hij bereid met me te praten?)
 4. Is hij lichamelijk voorbereidt op de komende oefeningen?

Is het antwoord op al deze vragen ‘JA’? Treuzel dan niet langer en begin aan je nieuwe oefening of het doel dat je had (stap op, ga naar buiten of begin aan die nieuwe oefening die je wilde leren). Heb je namelijk groen licht —> wacht dan niet totdat het weer rood of oranje wordt. Maar gaan met die banaan!

 

Need translation? Click below to read the article in English—>

Groundwork: objective or tool?

I’ve noticed that there are still a lot of misconceptions about groundwork and its purpose. When someone says ‘Natural-Horsemanship’ we usually immediately think ‘groundwork’. Of course this is nonsense since groundwork is a very broad concept. Just think about the following subjects than can relate to groundwork: Trick-training, lunging, long lines, straightness training, training at liberty (WIFI) or even pulling a sled can be seen as groundwork.
Most Natural-Horsemanship methods do use a lot of groundwork in the beginning but it’s also a whole lot more than that. Simply put Natural-Horsemanship means that you do everything you do with your horse in a way that is as horse friendly and natural as possible to the horse, using phsychology and your knowledge about your horses instincts and way or learning.

So what is the goal of this groundwork we talk about when we’re practicing Natural-Horsemanship? There are a couple of objectives that we can have when we start out a session on the ground:

 • A physical warming up for more straining exercises
 • A warming up to get a mental connection with your horse and to see if he’s calm enough to proceed: you make sure he is ready to learn with/from us. Is he using the rational side of his brain?
 • A check-up to see how light your horse is responding to your aids: does he respond respectfully without fear?
 • Preparation: when your horse understands certain exercises from the ground, doing them from the saddle will be a piece of cake!
 • Variation & Cross training: groundwork can offer a nice variation from the daily riding routine. Using obstacles, different locations or playing near other horses can be a nice challenge. Groundwork is an ideal way to help your horse develop himself. (standing still = going backwards). The more allround your horse becomes, the less stress he’ll get being in new situations and doing new exercises.
 • Tension to relaxation: usually it’s easier for our horses to refocus en relax when we’re standing next to him on the ground and can help him do this. This way he can easily read our body language and this is also a more natural position for his herd leader to be.

So if you have a specific objective for your training today, just start with a short warm-up from the ground. Depending on you and your horses level, your situation and his mood your warm-up good take everything between 5 or 60 minutes. (*If it really takes 60 minutes, it could mean that this warm-up is already such a big deal for him that you might want to decide to leave it at that today and quit at a nice moment).

When warming your horse up, check the following things:

 1. Is my horse calm & interested in what I have to say?
 2. Is he responding lightly to my aids?
 3. Do we have a connection (is he focused on me, is he listening and willing to talk to me?)
 4. Is he physically prepared for the coming exercises?

If the answer to all of these questions is ‘YES’ than stop stalling and start your new exercises or the goal you had for this session (get on, go hike or start that new exercise you wanted to learn). If you get a green light from your horse à it would be a shame if you waited until the light turned orange or red again. So get on rolling!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *